Technisch Verslag

Een technisch verslag is een bodemonderzoek dat wordt opgesteld onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het wordt opgemaakt volgens de standaardprocedure ‘Opmaak van een technisch verslag’. Een technisch verslag moet worden opgesteld voor dat de uitgegraven bodemmaterialen worden gebruikt.

Een technisch verslag bepaalt de milieuhygiënische kwaliteit(en) en hergebruiksmogelijkheden van de (nog) uit te graven of (nog) te baggeren/ruimen bodemmaterialen.Verder legt het eventuele bijkomende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen vast aangaande de uitgraving en het hergebruik van de bodemmaterialen.

De hergebruiksmogelijkheden worden vastgelegd in een driedelige code.

Na de opmaak moet een conformverklaring worden aangevraagd bij een erkende bodembeheerorganisatie.