Bouwheer

Wanneer er grond-, bagger- of ruimingswerken moeten worden uitgevoerd waarbij het totaal vrij te komen volume bodemmaterialen meer dan 250 m³ bedraagt, of wanneer de bodemmaterialen afkomstig zijn van van een verdachte locatie,  moet de grondverzetsprocedure worden gevolgd.

1) Om de procedure op te starten, dient u als bouwheer ervoor te zorgen dat er een technisch verslag wordt opgemaakt.

Een technisch verslag is een bodemonderzoek dat wordt opgesteld onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het wordt opgemaakt volgens de standaardprocedure ‘Opmaak van een technisch verslag’. Het bepaalt de milieuhygiënische kwaliteit(en) en hergebruiksmogelijkheden van de bodemmaterialen die bij de grond-, bagger- of ruimingswerken zullen vrijkomen of vrijgekomen zijn. Verder legt het eventuele bijkomende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen vast aangaande de werken en het hergebruik van de bodemmaterialen. De gebruiksmogelijkheden worden vastgelegd in een driedelige code.

2) Grondwijzer vzw kijkt het technisch verslag na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het technisch verslag voldoet aan de gestelde eisen, levert Grondwijzer vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de bodemmaterialen.

3) Vóór de werken starten, moet er door de aannemer een grondverzettoelating worden aangevraagd bij Grondwijzer vzw. De grondverzettoelating bevestigt het beoogde gebruik en staat de verplaatsing/toepassing van de bodemmaterialen toe.

4) Als de grond-, bagger- of ruimingswerken zijn afgerond, dient u van de aannemer een kopie te krijgen van het bodembeheerrapport.

 

 

 

Meer weten als 'Bouwheer' ? Contacteer

Jente Hanssens
T: 03 545 87 58