Rapportage en toetsing PFAS-parameters na wijziging CMA en WAC vanaf 15 januari 2024

09.01.2024

Vanaf 15 januari 2024 geldt er een nieuwe versie van CMA/3/D (voor de bepaling van Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in bodem en sedimen) en het WAC/IV/A/025 (voor de bepaling van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in water met LC-MS/MS). CMA/3/D zorgt weer voor een verschuiving in de kwantitatieve en indicatieve parameters waardoor ook de berekening van som PFAS verandert. We lichten de gevolgen graag even toe.

Digitale rapportage (xml):

De verschuiving van de parameters beïnvloedt de berekening van de som-parameters. De nieuwe som-parameters zullen daarom voor de digitale rapportage (xml) vanaf 15/01/2024  onder een ander ID / CODE gerapporteerd moeten worden. Volgende afspraken werden gemaakt met de laboratoria:

Rapportage tot 14/1/2024 volgens indeling CMA MB2023

PFAS som (=som kwantitatief)  (ID=1842, CODE= P1473)
PFAS (Som indicatief) (ID=1845, CODE= P1476)
PFAS totaal (= som kwantitatief + som indicatief) (ID=1880, CODE=P1510)

 

Vanaf 15/1/2024 volgens indeling CMA MB2024

som van gemeten kwantitatieve PFAS (ID=1900, CODE= P1513)
som van gemeten indicatieve PFAS (ID=1901, CODE= P1514)
 som van gemeten PFAS (ID=1902, CODE= P1515)

 

Rapportagegrenzen:

Om de som-parameters te berekenen, hanteert een laboratorium rapportagegrenzen die verschillend zijn voor kwantitatieve en indicatieve parameters.

Laboratoria hanteren volgende maximale rapportagegrenzen voor bodem:

individuele kwantitatieve parameters 0,5µg/kg ds
individuele indicatieve parameters 4µg/kg ds

Laboratoria hanteren volgende maximale rapportagegrenzen voor grondwater:

individuele kwantitatieve parameters 10ng/l
individuele indicatieve parameters 50ng/l

Als een laboratorium een analyseresultaat vermeldt dat lager ligt dan de maximale rapportagegrens conform CMA/3/D en WAC/IV/A/025, dan moeten deze analyseresultaten niet meegenomen worden voor het maken van de sommatie. Dus alle concentraties die kleiner zijn dan de maximale rapportagegrens worden gelijk gesteld aan 0 voor het maken van de som. Dit geldt voor de kwantitatieve en indicatieve PFAS-parameters.

De laboratoria werden hiervan op de hoogte gebracht en verwerken dit in hun (geautomatiseerde) berekening van de som-parameters.

 

Toetsing "som van gemeten PFAS":

Voor technische verslagen die na 15 januari 2024 ondertekend worden door de bodemsaneringsdeskundige gelden volgende AFSPRAKEN voor toetsing van de PFAS-parameters.

De toetsingswaarden zoals vermeld in het document ‘Toetsingswaarden voor PFAS en PFOA in bodem en voor PFAS in grondwater’ met publicatiedatum 4 april 2022 en van kracht vanaf 19 april 2022, blijven van toepassing. Dit document is nog steeds beschikbaar op de OVAM-website.

Bij de toetsing aan de som-parameter zullen nu echter ook de indicatieve parameters mee in rekening worden gebracht. De toetsing aan "PFAS som (=som kwantitatief)" wijzigt in toetsing aan "som van gemeten PFAS" (=som kwantitatief + indicatief). In alle documenten (codes van goede praktijk, richtlijnen,…) moet de omschrijving toetsing aan "PFAS som (=som kwantitatief)" gelezen worden als toetsing aan "som van gemeten PFAS".

 

Kwaliteitstoets bij grondverzet:

In de kwaliteitstoets moeten de gemeten PFAS-concentraties (in het bodemmateriaal of het eluaat) frequent getoetst worden aan de rapportagegrens. U houdt hierbij rekening met de maximale rapportagegrens conform CMA. 

Analyseresultaten kleiner dan of gelijk aan de maximale rapportagegrens conform CMA en WAC, moeten niet meegenomen worden in deze toetsing.

 

Meer info:

Het oorspronkelijke artikel kan u ook terugvinden op de website van OVAM: Rapportage en toetsing PFAS-parameters na wijziging CMA en WAC vanaf 15 januari 2024 (vlaanderen.be)

Mocht u nog vragen hebben, mag u ons natuurlijk ook steeds contacteren: 03 545 87 58 of grondwijzer@grondwijzer.be.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht