Kwalitatievere technische verslagen - volledigheid

09.05.2022

De bodembeheerorganisaties stellen vast dat technische verslagen vaak onvolledig zijn. Daarom gaat dit artikel in op het aspect volledigheid. We geven u een overzicht van de meest voorkomende onvolledigheden en geven tips om deze in uw sjabloon te verhelpen.

De bodembeheerorganisaties zullen strenger reageren op de volledigheid van het technisch verslag. Verslagen die vanaf 1 juli 2022 ondertekend worden, moeten voldoen aan onderstaande punten. Afwijkingen kunnen leiden tot een niet-conformverklaring:

 

Grondverzetstabel

Doel van de grondverzetstabel is om verdoken volumes te detecteren. Dat leidt tot onderbemonstering van de af te graven bodemmaterialen.

De grondverzetstabel splitst een werf op in de verschillende onderdelen, zodat de opdrachtgever beseft dat al deze onderdelen een af te graven volume vertegenwoordigen (ook als deze bijvoorbeeld in de het bestek niet in een volume worden uitgedrukt).

Voor u is de tabel een hulpmiddel om de spreiding van de boringen, de boordiepte en het aantal mengmonsters af te stemmen op de verschillende onderdelen van het ontwerp.

U voegt de grondverzetstabel toe voor wegen- en rioleringswerken of voor projectontwikkeling.

Aandachtspunten:

 • Voor wegen- en rioleringswerken: Vermeld het volume ‘op te breken riolering’ apart. Duid de vergraven zones apart aan op het zoneringsplan.
 • Voor projectontwikkeling: Voeg de grondverzetstabel toe van zodra er meerdere (meestal ruimtelijk gescheiden) afgravingszones voorkomen. Splits in dergelijke gevallen het totaalvolume op. Bijvoorbeeld: bij de inrichting van een verkaveling somt u de volumes van wegenis, riolering, wadi en verschillende bouwblokken apart op.
 • Maak een overzichtelijke samenvatting van de volumes. De rekensheets van het studiebureau volstaan niet als grondverzetstabel.

 

Asbesttoets

Doel van de asbesttoets is om in te schatten of de afgravingszones (deels) asbestverdacht zijn.

De asbesttoets wordt gebaseerd op informatie over de historiek van een terrein en op veldwaarnemingen. In geval van twijfel zal een analyse uitsluitsel geven.  Opgelet: een kwalitatieve staalname geeft enkel uitsluitsel over de verdachtheid, en kan niet dienen voor een toetsing aan de norm.

Aandachtspunten:

 • De Leidraad Asbest somt verschillende te checken scenario’s op. Gebruik de tabelvorm die al deze scenario’s opsomt, zodat de geleverde informatie volledig is en misverstanden vermeden worden.
 • Evalueer de asbestverdachtheid van een terrein ook op basis van veldwaarnemingen en niet alleen op basis van de historiek van het terrein. Verwerk deze informatie in de asbesttoets.
 • Doe dit voor zowel alle technische verslagen of addenda over nog te ontgraven of te baggeren/ruimen partijen als voor gestapelde/herbemonsterde hopen.
 • Voor afgezeefde partijen doet u ook een uitspraak over het afgezeefde puin.
 • In geval u een kwalitatieve staalname doet ter controle van verdachte veldwaarnemingen: vermeld de samenstelling van het staal en de locatie van de staalname.

 

Graven van gaten als onderdeel van de asbesttoets

De asbesttoets houdt een doorgedreven visuele screening in van alle bodemmaterialen die puin of sloopafval bevatten. In sommige gevallen volstaan klassieke boringen niet.

Aandachtspunten:

 • Geef aan of tijdens het veldwerk een puinhoudende bodemlaag is vastgesteld. Een bodemlaag wordt als puinhoudend gekarakteriseerd als er meer dan 5 %, maar minder dan 75% bodemvreemde stenen of steenachtige materialen aanwezig zijn. Dit zijn alle niet-natuurlijke stenen en steenachtige materialen, met uitzondering van primaire materialen (ballast, grind, …). Er is dus geen uitzondering voor baksteenpuin.
 • Schat dit in op basis van de bijmengingen per boring en niet per partij.
 • Vermeld of er gaten gegraven werden en op welke locatie (welke boringen + een éénduidige bepaling van de locatie op het zoneringsplan). Dit is essentieel in geval de puinhoudende laag dagzoomt.
 • Vermeld of er wel/geen asbestverdacht materiaal werd aangetroffen.

 

Verwerking van voorgaande onderzoeken

Indien een voorgaand onderzoek werd uitgevoerd binnen de zone of binnen de invloedssfeer van het technisch verslag moeten de bestaande resultaten geïntegreerd en geïnterpreteerd worden volgens de principes van grondverzet.

 

Aandachtpunten:

 • Geef aan of er bodemonderzoeken binnen de projectzone (of invloedssfeer) werden uitgevoerd en of die relevant zijn voor de uitgravingszones.
 • Van de relevante bodemonderzoeken neemt u de volgende gegevens op:
  • de relevante monsternamepunten + weergave op plan (incl. contouren)
  • de relevante parameters
  • de relevante resultaten en een toetsing ervan aan de huidige normen
  • boorstaten

 

Besluit

Besluiten in de huidige technische verslagen zijn vaak beperkt tot een opsomming van driedelige codes en kadastrale werkzones. Dat schetst onvoldoende hoe de erkende bodemsaneringsdeskundige de gebruiksmogelijkheden van de bodemmaterialen heeft bepaald of wat de gebruiksvoorwaarden – binnen en buiten de kadastrale werkzone - zijn.

Aandachtspunten:

 • Doe een eenduidige uitspraak over de gebruiksmogelijkheden van de (deel)partij(en). Motiveer waarom er geen bijkomend risico bij hergebruik is naar zowel blootstelling als grondwater toe.
 • Benoem de gebruiksbeperkingen die uit de risico-evaluatie voortvloeien.
 • Geef aan hoe de afbakening tussen partijen met verschillende gebruiksmogelijkheden tot stand kwam. Die moet rekening houden met alle beschikbare informatie (ook uit voorgaande onderzoeken)
 • Licht toe hoe de indeling van één of meerdere kadastrale werkzones tot stand kwam (motivatie zowel horizontaal als verticaal). Maak aanvullend de terugkoppeling tussen de kadastrale werkzone(s) en de specifieke partijen die er kunnen toegepast worden (matching).
 • Formuleer een duidelijke uitspraak omtrent het gehalte aan niet-natuurlijke stenen, steenachtige materialen en bodemvreemde steenachtige materialen. Indien één van deze materialen verhoogd voorkomen, wordt aanvullend aangegeven of het gehalte van 25% wordt overschreden. De uitspraak gebeurt per partij in de opmetingstabel.
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht