Brownfields - Oproep tot het indienen van projecten

03.10.2017

7e oproep inzake de indiening van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant. 

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen.

Een brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de herontwikkeling van een brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak.

Brownfield herontwikkeling is een complex proces dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vereist waarin verschillende aspecten zoals bodemsanering, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ontsluiting, communicatie, financiering, e.d. exact op elkaar dienen afgestemd te worden. Hierbij dienen heel wat actoren betrokken te worden.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Zoals voorzien in het decreet betreffende de brownfieldconvenanten wordt er ook in 2017 een jaarlijkse oproep voorzien. De focus in deze zevende oproep ligt in een optimale aansluiting bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid voor wat betreft de traditionele brownfields. Aanvullend worden mogelijkheden geboden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen.

Voor de 7e oproep kunnen dossiers worden ingediend tot en met 3 november 2017, uiterlijk om 16 uur.

Meer informatie: http://www.vlaio.be/themas/brownfieldconvenanten

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht