Architecten

Wanneer er grondwerken moeten worden uitgevoerd waarbij de totale uitgraving meer dan 250 m³ bedraagt, of wanneer de grond wordt uitgegraven op een verdacht terrein,  moet de grondverzetsprocedure worden gevolgd.

1) Om de procedure op te starten, moet de bouwheer ervoor zorgen dat er een technisch verslag wordt opgemaakt.

Een technisch verslag is een bodemonderzoek dat wordt opgesteld onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het wordt opgemaakt volgens de standaardprocedure ‘Opmaak van een technisch verslag’. Het bepaalt de milieuhygiënische kwaliteit(en) en hergebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem of reeds uitgegraven bodem. Verder legt het eventuele bijkomende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen vast aangaande de uitgraving en het hergebruik van de bodem. De gebruiksmogelijkheden worden vastgelegd in een driedelige code.

2) Grondwijzer vzw kijkt het technisch verslag na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het technisch verslag voldoet aan de gestelde eisen, levert Grondwijzer vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen  en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de uit te graven bodem.

3) Voor de werken starten, moet er door de aannemer een grondverzettoelating worden aangevraagd bij Grondwijzer vzw. De grondverzettoelating bevestigt het beoogde gebruik en staat de verplaatsing/toepassing van de bodem toe.

4) Als de grondwerken zijn afgerond, moet de aannemer een kopie bezorgen van het bodembeheerrapport.

 

Meer weten als 'Architecten' ? Contacteer

Jente Hanssens
T: 03 545 87 58