Aannemer

Wanneer er grondwerken moeten worden uitgevoerd waarbij de totale uitgraving meer dan 250 m³ bedraagt, of wanneer de grond wordt uitgegraven op een verdacht terrein,  moet de grondverzetsprocedure worden gevolgd.

1) Om de procedure op te starten, moet de bouwheer ervoor te zorgen dat er een technisch verslag wordt opgemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in principe bij de initiatiefnemer van de grondwerken (de bouwheer).

Een technisch verslag is een bodemonderzoek dat wordt opgesteld onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het bepaalt de milieuhygiënische kwaliteit(en) en hergebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem of reeds uitgegraven bodem.Verder legt het eventuele bijkomende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen vast aangaande de uitgraving en het hergebruik van de bodem. De hergebruiksmogelijkheden worden vastgelegd in een driedelige code.

2) Grondwijzer vzw kijkt het technisch verslag na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het technisch verslag voldoet aan de gestelde eisen, levert Grondwijzer vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen  en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de uit te graven bodem.

3) Voor de werken starten, moet u een grondverzettoelating aanvragen bij Grondwijzer vzw. De grondverzettoelating bevestigt het beoogde gebruik en staat de verplaatsing/toepassing van de bodem toe.

4) Als de grondwerken zijn afgerond, dient u een bodembeheerrapport aan te vragen. U moet hiervan een kopie bezorgen aan uw opdrachtgever en aan de eigenaar van de ontvangende grond.

 

Indien u de grond  echter wenst af te voeren naar een tussentijdse opslagplaats (TOP) of grondreinigingscentrum (CGR) volstaat een grondtransportmelding.

 

Meer weten als 'Aannemer' ? Contacteer

Jente Hanssens
T: 03 545 87 58